Hanuman Vadvanal Stotra Lyrics | हनुमान वाडवानल स्तोत्र | PDF

Listen to Hanuman Vadvanal Stotra Lyrics you can even download the Shri Hanuman Vadvanal Stotra PDF to read Stotra whenever you get time. Hanuman Vadvanal Stotra is a special prayer that’s devoted to Lord Hanuman, a significant god in Hinduism known for his unwavering devotion, bravery, and strength. This prayer is a part of the wider tradition of worshiping Hanuman and is thought to have strong abilities to protect and cleanse.

When you recite the Hanuman Vadvanal Stotra in Hindi, Marathi, or Sanskrit language, it’s really important to do it with genuine belief and dedication. If you want to get the words and their meaning right, it’s a good idea to ask knowledgeable people or spiritual mentors for help. You can also find books, recordings, or online materials to guide you and give you the support you need while practicing this prayer.

Hanuman Vadvanal Stotra Lyrics in Hindi

| विनियोग |

ॐ अस्य श्री हनुमान् वडवानल-स्तोत्र-मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः,
श्रीहनुमान् वडवानल देवता, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिं, सौं कीलकं,
मम समस्त विघ्न-दोष-निवारणार्थे, सर्व-शत्रुक्षयार्थे

सकल-राज-कुल-संमोहनार्थे, मम समस्त-रोग-प्रशमनार्थम्
आयुरारोग्यैश्वर्याऽभिवृद्धयर्थं समस्त-पाप-क्षयार्थं
श्रीसीतारामचन्द्र-प्रीत्यर्थं च हनुमद् वडवानल-स्तोत्र जपमहं करिष्ये।

| ध्यान |

मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं।
वातात्मजं वानर-यूथ-मुख्यं श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये।।1।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते प्रकट-पराक्रम
सकल-दिङ्मण्डल-यशोवितान-धवलीकृत-जगत-त्रितय।।2।

वज्र-देह रुद्रावतार लंकापुरीदहय उमा-अर्गल-मंत्र
उदधि-बंधन दशशिरः कृतान्तक सीताश्वसन वायु-पुत्र।।3।

अञ्जनी-गर्भ-सम्भूत श्रीराम-लक्ष्मणानन्दकर कपि-सैन्य-प्राकार
सुग्रीव-साह्यकरण पर्वतोत्पाटन कुमार-ब्रह्मचारिन् गंभीरनाद।।4।

सर्व-पाप-ग्रह-वारण-सर्व-ज्वरोच्चाटन डाकिनी-शाकिनी-विध्वंसन
ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महावीर-वीराय सर्व-दुःख निवारणाय।।5।

ग्रह-मण्डल सर्व-भूत-मण्डल सर्व-पिशाच-मण्डलोच्चाटन
भूत-ज्वर-एकाहिक-ज्वर, द्वयाहिक-ज्वर, त्र्याहिक-ज्वर।।6।

चातुर्थिक-ज्वर, संताप-ज्वर, विषम-ज्वर, ताप-ज्वर,
माहेश्वर-वैष्णव-ज्वरान् छिन्दि-छिन्दि यक्ष ब्रह्म-राक्षस
भूत-प्रेत-पिशाचान् उच्चाटय-उच्चाटय स्वाहा।।7।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः आं हां हां हां हां।।8।

ॐ सौं एहि एहि ॐ हं ॐ हं ॐ हं ॐ हं
ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमते श्रवण-चक्षुर्भूतानां।।9।

शाकिनी डाकिनीनां विषम-दुष्टानां सर्व-विषं हर हर
आकाश-भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय।।10।

शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय
प्रहारय प्रहारय शकल-मायां भेदय भेदय स्वाहा।।11।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते सर्व-ग्रहोच्चाटन
परबलं क्षोभय क्षोभय सकल-बंधन मोक्षणं कुर-कुरु।।12।

शिरः-शूल गुल्म-शूल सर्व-शूलान्निर्मूलय निर्मूलय
नागपाशानन्त-वासुकि-तक्षक-कर्कोटकालियान्
यक्ष-कुल-जगत-रात्रिञ्चर-दिवाचर-सर्पान्निर्विषं कुरु-कुरु स्वाहा।।13।

ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महा-हनुमते
राजभय चोरभय पर-मन्त्र-पर-यन्त्र-पर-तन्त्र।।14।

पर-विद्याश्छेदय छेदय सर्व-शत्रून्नासय
नाशय असाध्यं साधय साधय हुं फट् स्वाहा।।15।


Hanuman Vadvanal Stotra Marathi Lyrics

| विनियोग |

ओम या श्री हनुमान वडवानल-स्तोत्र-मंत्राचे ऋषी श्री रामचंद्र आहेत,
श्री हनुमान वडवानल देवता, ह्रम बीजम, ह्रीम शक्ती, सौम केलाका,
माझे सर्व अडथळे आणि वाईट गोष्टी दूर करण्यासाठी, माझ्या सर्व शत्रूंचा नाश करण्यासाठी

संपूर्ण राजघराण्याला संमोहित करण्यासाठी, माझ्या सर्व रोगांपासून मुक्त होण्यासाठी
आयुष्य, आरोग्य आणि संपत्तीच्या वाढीसाठी, सर्व पापांच्या नाशासाठी
श्री सीता रामचंद्रांच्या प्रसन्नतेसाठी मी हनुमान वदवनाल स्तोत्राचाही जप करेन.

| ध्यान |

मनाची गती वाऱ्यासारखी वेगवान असते, इंद्रियांवर विजय मिळवला जातो आणि बुद्धिमान लोक श्रेष्ठ असतात.
मी वानराचा पुत्र, वानरांचा प्रमुख, श्रीरामाचा दूत याचा आश्रय घेतो.

ओम ह्रं ह्रीं ओम नमो भगवते श्रीमहा-हनुमान प्रकट-पराक्रम
अखिल विश्वाच्या कीर्तीच्या छत्राने पांढरे झालेले तीन जग.

वज्र-देहा रुद्रावतार लंकापुरीदाहया उमा-अर्गल-मंत्र
महासागर बद्ध दहा डोक्यांचा संहारक सीता-श्वास घेणारा वाऱ्याचा पुत्र.

अंजनीच्या पोटातून जन्मलेल्या श्रीराम आणि लक्ष्मणाच्या वानर सैन्याची भिंत
सुग्रीव-सहायक पर्वत-उठावणारा तरुण-ब्रह्मचारीं खोल गर्जना.

सर्व-पाप-ग्रह-निरोध-सर्व-ताप-निवारक-डायन-शकिनी-नाश
ओम ह्रं ह्रीं ओम नमो भगवते महावीर-वीराय सर्व-दुख्ख निवारणाय।

ग्रहांचा गोलाकार, सर्व भूतांचा गोलाकार, सर्व पिशाचांचा गोलाकार, संहार
भूत-ताप-एक दिवसाचा ताप, दोन दिवसांचा ताप, तीन दिवसांचा ताप.

चतुर्थिका-ज्वर, संताप-ज्वर, विषम-ज्वर, उष्मा-ताप,
यक्ष, ब्रह्म-राक्षसांनी महेश्वर आणि वैष्णवांचे ताप कापले.
भूत, पिशाच्च आणि पिशाच्चांना घालवा.

ओम ह्रं ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महा-हनुमान
ओम ह्रम ह्रम ह्रम ह्रेन ह्रौन ह्रह आम हा हा हा.

ओम सौम एही एही ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम
ॐ नमो भगवते श्रीमहा-हनुमानाते श्रवण-चक्षु भूतानम्।

शकिनी, चेटकीण, विषम आणि वाईट सर्व विष काढून टाक
आकाश-पृथ्वी भेदून, छेदून, भेदून, मारले, मारले गेले.

कोरडे कोरडे मोहक ज्योत ज्योत
प्रहार, प्रहार, बेड्या-माया तोडा, तोडा, स्वाहा.

ओम ह्रं ह्रीं ओम नमो भगवते महा-हनुमान सर्व-ग्रहोच्चतना
इतरांची शक्ती झटकून टाका, त्यांना झटकून टाका आणि त्यांना सर्व बंधनातून मुक्त करा.

डोके-भाला, झुडूप-भाला, सर्व भाले नष्ट करा, मिटवा
नागपाशानंत-वासुकी-तक्षक-कर्कोटकलियान
यक्षांचे जग, रात्री चालणारे आणि दिवसा फिरणारे, विषमुक्त कर. हे स्वाहा.

ओम ह्रं ह्रीं ओम नमो भगवते महा-हनुमान
राजांची भीती, चोरांची भीती, इतर मंत्र, इतर साधने, इतर यंत्रणा.

इतरांचे ज्ञान कापून टाका, सर्व शत्रूंचा नाश करा
अशक्य नष्ट करा, साध्य करा, आम्ही फट स्वाहा.


Hanuman Vadvanal Stotra in Hindi Lyrics Video


Hanuman Vadvanal Stotra PDF

Click on the download button to get Hanuman Vadvanal Stotra PDF.

Leave a Comment